Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094472389 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121871360000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17 Απρίλιος 2024
A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»» (Α.Φ.Μ. 094472389  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121871360000) ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Με την υπ’ αριθμ.261/1/2018 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 165/2018 τ. ΠΡΑΔΙΤ  όπως αυτή διορθώθηκε ΦΕΚ 368/2018) ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 12187136000, ετέθη αυτή υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης και απαγορεύθηκε  η ελεύθερη διάθεση του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν. 4364/2016.

Με την υπ’ αριθμ. 261/2/2018 (ΦΕΚ 165/2018, τ. ΠΡΑΔΙΤ) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος  Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της ως άνω εταιρείας διορίστηκε η κ. Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου.

Η Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται:

Η υπό στοιχεία 6α κατοικία  συγκροτήματος κατοικιών σε αγροτεμάχιο 2007,40 τ.μ. στη θέση Λεγγερίσος ή Λεντζερίσος  της κτηματικής περιφέρειας της Δημ. Κοινότητας Αράχωβας  Βοιωτίας, αποτελούμενη από οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου αυτής επιφανείας 88,66 τ.μ. και οριζόντια ιδιοκτησία ισογείου με σοφίτα συνολικής επιφανείας 120,27 τ.μ. Στην αποκλειστική χρήση της ως άνω  κατοικίας ανήκει τμήμα του αγροτεμαχίου  επιφανείας 252,00 τ.μ., και ο υπό στοιχεία Ρ6α χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου επιφανείας 11,25 τ.μ.

                     Τιμή Εκκίνησης: €342.500,00. Εγγύηση: €68.500,00.

Το ακίνητο εκποιείται  στην πολεοδομική και νομική κατάσταση που βρίσκεται.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  23  Μαΐου  2024 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, επί της οδού Πανδώρας 8 και Α. Λαζαράκη 44  του Δήμου Γλυφάδας. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές την ως άνω ημερομηνία, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12.00 π.μ. Στις 12:30 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα,  aigaion.gr,   και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλ.2109021600   και στo email:aigaionekka@gmail.com

Αθήνα,   17.4.2024

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Αράχωβας  23.5.24

Παράρτημα Ι - Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι - Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι -  Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων