Ελληνικά

Ενημέρωση για την Ασφαλιστική Εκκαθάριση

Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε στη συνεδρίασή της 261/23.2.2018 (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ 165) την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΑΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4364/2016. Η ανάκληση ισχύει από 23 Φεβρουαρίου 2018.

Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής για την ασφαλιστική εκκαθάριση έχει οριστεί η κυρία Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄13/5.2.2016), από 1.1.2016 καταργείται το ν.δ 400/1970. Η ασφαλιστική εκκαθάριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διέπονται από τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4364/2016 και ειδικότερα των άρθρων:

Άρθρο 235 Έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης
Άρθρο 236 Δημοσίευση των αποφάσεων περί έναρξης διαδικασίας ασφαλιστικής εκκαθάρισης
Άρθρο 237 Διαδικασία διορισμού ασφαλιστικού εκκαθαριστή
Άρθρο 238 Καθήκοντα του ασφαλιστικού εκκαθαριστή
Άρθρο 239 Διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης
Άρθρο 240 Προνομιακή κατάταξη απαιτήσεων
Άρθρο 241 Στοιχεία του ενεργητικού που αντιστοιχούν σε προνομιακές απαιτήσεις
Άρθρο 242 Εργασίες εκκαθάρισης - Εξασφάλιση και αναγγελία απαιτήσεων από ασφάλιση
Άρθρο 243 Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικής εκκαθάρισης
Άρθρο 244 Ενημέρωση κατοίκων άλλων κρατών - μελών
Άρθρο 245 Περάτωση και λήξη ασφαλιστικής εκκαθάρισης
Άρθρο 246 Εφαρμοστέο δίκαιο στην εκκαθάριση

Άρθρο 247 Λοιπά θέματα εκκαθάριση

e-mail: aigaionekka@gmail.com
Τηλέφωνο: 6978154961