Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094472389 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121871360000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17 Ιανουάριος 2024
A A

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»» (Α.Φ.Μ. 094472389  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121871360000) ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Με την υπ’ αριθμ.261/1/2018 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 165/2018 τ. ΠΡΑΔΙΤ  όπως αυτή διορθώθηκε ΦΕΚ 368/2018) ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121871360000, ετέθη αυτή υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης και απαγορεύθηκε  η ελεύθερη διάθεση του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν. 4364/2016.

Με την υπ’ αριθμ. 261/2/2018 (ΦΕΚ 165/2018, τ. ΠΡΑΔΙΤ) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος  Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της ως άνω εταιρείας διορίστηκε η κ. Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου.

Η Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται:

Υπ’ αριθμ. 1 συγκρότημα γραφείων 4ου ορόφου πολυκατοικίας επί των οδών Δοϊράνης αρ. 181 και Φειδίου του Δήμου Καλλιθέας Αττικής, που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο,  επιφανείας 255,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €304.000,00. Εγγύηση: €60.800,00.

Το ακίνητο είναι μισθωμένο, εκποιείται δε στην πολεοδομική κατάσταση που βρίσκεται.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  27 Φεβρουαρίου  2024 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, επί της οδού Πανδώρας 8 και Α. Λαζαράκη 44  του Δήμου Γλυφάδας. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές την ως άνω ημερομηνία, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12.00 μ.μ. Στις 12:30 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα,  aigaion.gr,   και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλέφωνα 2109021600  και στo email:aigaionekka@gmail.com

Αθήνα,   10.01.2024

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού AIΓΑΙΟΝ 27.02.24

Παράρτημα Ι - Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι - Νομικό Πρόσωπο