Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

18 Νοέμβριος 2019
A A

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ. 2 του νόμου 4364/2016, αντιρρήσεις κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφάλισης, ασκούνται με ανακοπή στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η τελευταία δημοσίευση πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα του νόμου 4364/2016, στις 30/10/2019 επομένως η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής επί της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφάλισης λήγει στις 14/12/2019.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019
Η Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής


Ευαγγελία Παρίση