Ελληνικά

Στις 23.2.2018 η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ) της Τράπεζας της Ελλάδος, με την υπ’ αριθμ. 261/1/23.2.2018 (Φ.Ε.Κ- ΠΡΑ.ΔΙ.Τ 165/23.2.2018) απόφασή της, αποφάσισε την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τη θέση της σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, και την απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4364/2016 (ΦΕΚ Α΄13/5.2.2016).

Με την αυτή ως άνω, υπ’ αρίθμ. 261/2/23.2.2018 (Φ.Ε.Κ- ΠΡΑ.ΔΙ.Τ 165/23.2.2018) απόφαση, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ) της Τράπεζας της Ελλάδος, διόρισε την Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ασφαλιστικό εκκαθαριστή της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία».

Η διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάριση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4364/2016, ως ειδικότερου νόμου, ενώ συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, του ν.2190/1920 (περί ανωνύμων εταιρειών) και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή πορεία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και η εξασφάλιση των εχόντων έννομο συμφέρον, στην ιστοσελίδα αυτή θα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και το περιεχόμενό της θα ενημερώνεται τακτικά.

Σημειώνεται, ότι ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η εμπρόθεσμη και νομότυπη αναγγελία απαιτήσεων από τους δικαιούχους προκειμένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση των εργασιών της εκκαθάρισης και να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας δικαιωμάτων. Επισημαίνεται, ότι απαιτείται αναγγελία απαίτησης και για όσους έχουν ήδη προβεί σε δικαστικές ενέργειες κατά της ήδη υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσας εταιρείας.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

Συμφώνως προς το άρθρο 239 παρ. 3 «Κατά το χρονικό διάστημα που η ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση, αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της και σε βάρος των ασφαλισμένων της για ασφαλίσεις αστικής ευθύνης μέχρι το ποσό για το οποίο ευθύνεται εις ολόκληρο η ασφαλιστική επιχείρηση. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης».

Συμφώνως προς το άρθρο 239 παρ. 4 «Αγωγές του ασφαλιστικού εκκαθαριστή κατά οφειλετών εισάγονται και εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.»

Συμφώνως προς το άρθρο 239 παρ. 5 «Εκκρεμείς διαφορές στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας εισάγονται με κλήση οποιουδήποτε νομιμοποιούμενου στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης ανεξάρτητα από το ποσό.»

Συμφώνως προς άρθρο 239 παρ. 6 «Κατάσχεση ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής επιχείρησης στα χέρια της ιδίας ή τρίτου δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα που η ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση».

Επισημαίνεται, τέλος, ότι συμφώνως προς το άρθρο 25 του ν.3788/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεών τους. Ιδίως απαγορεύεται η έναρξη ή συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, η συνέχιση των δικών επ’ αυτών, ή άσκηση ή εκδίκαση ένδικων μέσων, η έκδοση πράξεων διοικητικής ή φορολογικής φύσεως ή εκτέλεσή της σε στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας. Πράξεις κατά παράβαση της άνω αναστολής είναι απολύτως άκυρες. Η διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, προσομοιάζουσα στη διαδικασία της πτώχευσης, διαφέρει από την τελευταία κατά τούτο, ότι συνιστά συλλογική διαδικασία διοικητικής φύσεως που κινείται από την Εποπτική Αρχή (και όχι με πρωτοβουλία των πιστωτών) και οδηγεί στη ρευστοποίηση της περιουσίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με σκοπό την ικανοποίηση αποκλειστικά με τη ρευστοποίηση της περιουσίας της ασφαλιστικής επιχείρησης των πιστωτών ανάλογα με το ύψος των κατά της τελευταίας υφιστάμενων απαιτήσεών τους. Πράξεις που τυχόν ενεργηθούν κατά παράβαση της άνω αναστολής είναι απολύτως άκυρες. Μεταξύ αυτών αναφέρονται ενδεικτικά : η συζήτηση κάθε είδους αγωγών αναγνωριστικού ή καταψηφιστικού χαρακτήρα που ασκήθηκαν από πιστωτές της εκκαθάρισης κηρύσσεται ως απαράδεκτη. Η συνέχιση εκκρεμών επί αγωγών αντίστοιχου χαρακτήρα αναστέλλεται αυτοδικαίως. Η έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης με την επίδοση επιταγής προς πληρωμή θεωρείται ως άκυρη. Η διενέργεια πράξεων συντηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης και η συνέχιση αντίστοιχων διαδικασιών κατά της περιουσίας της ασφαλιστικής επιχείρησης ακόμη κι αν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση αναστέλλονται. Η άσκηση και η εκδίκαση ένδικων μέσων επί αποφάσεων που εκδόθηκαν κατόπιν αγωγής ή άλλου ενδίκου βοηθήματος από πιστωτές της εκκαθάρισης απαγορεύεται. [ΑΠ808/1990 ΕλΔνη 32.538, ΕφΘες 2867/2009 ΕΕμπΔ 2010.207, ΠΠΑ 305/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠΑ 1212/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1942/2017. Ψυχομάνης Π.: Πτωχευτικό Δίκαιο και Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. 5η έκδοση. Σελ. 256 επ. με παραπομπές στη Νομολογία]

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, υπάλληλοι της εκκαθάρισης βρίσκονται στη διάθεση του κοινού καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή (ώρες 09.00-16.00) στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Γλυφάδα (οδός Πανδώρας 8 και Α. Λαζαράκη).

OUR NEWS